Nieuwe werkwijze beoordelen en beschermen van slachtoffers

Politie en OM gaan vanaf vandaag íeder slachtoffer van een strafbaar feit, beoordelen op een mogelijke beschermingsbehoefte. Het beoordelen en beschermen van slachtoffers, is een wettelijke taak die voortvloeit uit de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers. De start van deze nieuwe werkwijze is een eerste stap in de meerjarenagenda Slachtofferbeleid die minister Dekker afgelopen 22 februari presenteerde.

Beoordelen en Beschermen

De overheid heeft als taak om elk slachtoffer van een strafbaar feit te beschermen tegen herhaald slachtofferschap, secundaire victimisatie (slachtoffer van het systeem), intimidatie en vergelding.

Vanaf 1 juni is nieuw dat het OM samen met de politie en andere ketenpartners, zoals Slachtofferhulp Nederland, gestructureerd (aan de hand van criteria) en structureel (voor elk slachtoffer) beoordeelt of het nodig is om een beschermingsmaatregel in te zetten. Beschermingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld een contact- of gebiedsverbod of anoniem aangifte doen. Dit proces begint bij de politie die van elk slachtoffer dat aangifte of melding doet op het bureau een individuele beoordeling (IB) opmaakt. Op basis van deze informatie kunnen politie en/of OM besluiten of er beschermende maatregelen ingezet moeten worden.

Hiermee werken we samen aan een betere positie van het slachtoffer binnen het strafproces.

Zie ook: Eerste concrete stap Meerjarenagenda Slachtofferbeleid is een feit