Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie. Zij vormen een gevaar (“ernstig nadeel”) voor zichzelf of voor hun omgeving. Uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg of verplichte opname in een zorginstelling alleen wordt toegepast als het écht niet anders kan.

Procedures

In de meeste gevallen heeft het OM geen rol bij onvrijwillige zorg onder de Wzd. Aanvragen voor verplichte zorg moeten worden ingediend bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ heeft de taak om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen bij de rechter. Als er sprake is van een crisissituatie heet dat een inbewaringstelling (IBS). Als er geen sprake is van een crisissituatie, maar wel onvrijwillige zorg nodig is, heet dit een rechterlijke machtiging. 

Wanneer heeft het OM wél een rol?

Is er sprake van een strafbaar feit? Dan is in bepaalde gevallen het OM in plaats van het CIZ verantwoordelijk voor het voorbereiden en indienen van een aanvraag voor onvrijwillige zorg bij mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening

Wet forensische zorg