Verplichte zorgwetgeving

Welke wet regelt wat?

Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze twee wetten vervangen de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische stoornis waarbij er gevaar is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. De verplichte zorg wordt niet altijd in een psychiatrisch ziekenhuis verleend maar bijvoorbeeld ook in een polikliniek of thuis. Het gaat om passende zorg op de juiste plek, zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie). Uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg alleen wordt toegepast als het écht niet anders kan.