Contact Landelijk Parket

Locaties

Rotterdam

Posthumalaan 74, 
3072 AG Rotterdam

Gerechtsgebouw Ingang C

Postbus 395 
3000 AJ Rotterdam

Tel.: 088-6992300

Locatie Amsterdam

IJdok 163,
1013 MM Amsterdam

Postbus 779
1000 AT Amsterdam

Tel.: 088-6992300

Locatie Zwolle

Schuurmanstraat 2
8011KP Zwolle

Postbus 1185 
8001 BD Zwolle

Tel.: 088-6992300

Locatie Den Bosch

Magistratenlaan 222, 
5223 MA Den Bosch

Postbus 628 
5201 AP ‘s-Hertogenbosch

Tel.: 088-6992300

Locatie Zoetermeer

Zoetermeer: Europaweg 45, 
2711 EM Zoetermeer

Algemeen e-mailadres Landelijk Parket

landelijkparket@om.nl

Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor administratieve vragen over lopende onderzoeken van het Landelijk Parket. Ook kunnen advocaten zich via dit e-mailadres stellen als advocaat in een (nieuwe) zaak. E-mails die geen betrekking hebben op administratieve zaken worden niet gelezen en in behandeling genomen.

Als u een vraag heeft over één van de aandachtsgebieden van het Landelijk Parket, dan kunt u een brief sturen naar het postadres. Hierbij wordt opgemerkt dat het Landelijk Parket (inter)nationaal georganiseerde en ondermijnende criminaliteit bestrijdt. Denk aan: mensenhandel, terrorisme, drugshandel, witwassen van misdaadgeld, internationale (oorlogs)misdrijven, kinderporno en kindersekstoerisme en cybercrime. Het Landelijk Parket is dus geen hoger beroepsinstantie. Het Landelijk Parket is ook geen overkoepelende organisatie van het Openbaar Ministerie. Brieven die geen betrekking hebben op de aandachtsgebieden van het Landelijk Parket of zaken waarover u eerder al contact heeft gehad met een arrondissementsparket worden niet gelezen en in behandeling genomen.

Voor besluitaanvragen in de zin van de Wet open overheid (Woo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) is de elektronische weg niet opengesteld. Dergelijke verzoeken worden daarom alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk ingediend zijn.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid

Een verzoek om informatie op grond van de Wbp of de Wjsg kunt u richten aan:

Landelijk Parket, t.a.v. de privacyfunctionaris
Postbus 395
3000 AJ  ROTTERDAM

Landelijk Parket Rotterdam

Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam