Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo regelt dat u informatie van de overheid kan opvragen, vinden en inzien. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.

De Woo vervangt de Wob: Wet openbaarheid van bestuur. De Woo regelt openbaarmaking van informatie op verzoek (passief) en ook openbaarmaking uit eigen initiatief van overheidsorganisaties (actief). De aankomende jaren wordt de Woo in fases ingevoerd. Algemene informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Indienen van een Woo-verzoek

Met het indienen van een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Na de behandeling van het Woo-verzoek, worden het (geanonimiseerde) Woo-verzoek, het antwoord (Woo-besluit) en de documenten openbaar gemaakt op: Openbaar gemaakte Wob/Woo-besluiten 

Met dit formulier kunt u een Woo-verzoek indienen bij het OM. Controleer voordat u een Woo-verzoek doet of de informatie niet al eerder openbaar is gemaakt. Zie Openbaar gemaakte Wob/Woo-besluiten 

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek ontvangt u een bevestiging per e-mail. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de Woo-contactpersoon of Woo-behandelaar contact met u op. Het Openbaar Ministerie beslist uiterlijk binnen vier weken over het verzoek (de wettelijke beslistermijn). Deze termijn kan met twee weken worden verlengd, hier krijgt u dan schriftelijk bericht van.

Soms betreft een Woo-verzoek zo veel informatie dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval volgen er afspraken met u over de verdere afhandeling (afgesproken beslistermijn).

Deze informatie krijgt u niet

Sommige informatie mag of kan het OM niet openbaar maken. In de Woo staat wanneer een Woo-verzoek wordt afgewezen. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland kan schaden. Of omdat het gaat om vertrouwelijke of privacygevoelige persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt het OM altijd of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen. Het is niet mogelijk om documenten over een verkeersboete te krijgen op grond van de Woo. In de Vraag en antwoord staat wat u dan wel kunt doen. 

Bent u het niet eens met het besluit van het OM, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit wat u krijgt, staat hoe u dit moet doen.

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek vindt u op Vraag en antwoord Woo-verzoeken.