Woo formulier

Voordat u een verzoek indient:

  • Uw verzoek moet gaan over informatie die is vastgelegd in documenten.
    Met documenten wordt bedoeld: een door het Openbaar Ministerie opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van het Openbaar Ministerie. Denk hierbij aan papieren documenten als brieven, rapporten, memo’s, beleidsdocumenten, alsook aan digitale stukken zoals bijvoorbeeld e-mailberichten, Whatsapp-berichten.
  • Bekijk of de gevraagde informatie al eerder bekend is gemaakt. Zie openbaargemaakte documenten
  • Vul het OM-onderdeel in waar uw verzoek specifiek is aan gericht (voor OM-brede verzoeken kunt u terecht bij het Parket-Generaal).
  • Identificatie. Wanneer uw verzoek ziet op informatie die uzelf betreft, kunnen wij op een later moment vragen om u te identificeren door middel van het toesturen van een kopie van uw (deels afgeschermde) legitimatiebewijs of door langs te komen met uw identiteitsbewijs om uw identiteit vast te stellen indien dit niet mogelijk is op basis van de bij het OM aanwezige gegevens.

Formulier indienen Woo-verzoek Openbaar Ministerie

OM-onderdeel waar uw verzoek specifiek aan gericht is. *

(Onderwerp van het verzoek en/of het specifieke document zo nauwkeurig mogelijk omschrijven)

(Graag zo nauwkeurig mogelijk weergeven)

(Maximaal 5 mb)

(Maximaal 5 mb)

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Openbaar Ministerie gebruikt uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming middels uw goedkeuring met het vinkje in het formulier, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens komen binnen bij de Woo contactpersoon van het Openbaar Ministerie. Uw gegevens worden niet met instanties buiten het OM gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra uw verzoek is afgehandeld, worden uw gegevens uit de systemen van het OM verwijderd en vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *