Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie

Binnen het OM is het Wetenschappelijk Bureau van het OM (WBOM) het centrum voor de ontwikkeling en verspreiding van juridisch-inhoudelijke kennis. Het WBOM verricht wetenschappelijk onderzoek of laat dat doen, het is verantwoordelijk voor de kennisproducten op het intranet van het OM en daarnaast geeft het adviezen op juridisch-inhoudelijk terrein aan het College van procureurs-generaal en aan andere OM-collega's. Daarnaast is het WBOM verantwoordelijk voor de voorbereiding van de de adviezen die het College aan het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft met betrekking tot vernieuwingen en aanpassingen in de wet- en regelgeving.

Onderwerp van onderzoek en advisering

De werkzaamheden van het WBOM spelen zich af op juridisch en operationeel-inhoudelijk terrein. In de praktijk betekent dit dat de onderzoeken en adviezen vooral betrekking hebben op de wet- en regelgeving die in de opsporing of ter zitting relevant is, alsmede op de daarbij behorende jurisprudentie. Vooralsnog houdt het WBOM zich niet bezig met criminologische thema's of met beleidsevaluaties.

Contacten

Het WBOM verstevigt en onderhoudt de betrekkingen met relevante personen en/of instituten op diverse terreinen. Vooral in het binnenland, maar indien nodig ook in het buitenland.

Klanten en producten

Vanaf zijn start op 1 januari 2007 streeft het WBOM ernaar actuele producten van hoge inhoudelijke kwaliteit te leveren die relevant zijn voor het OM en die direct toepasbaar zijn voor onze klanten. Dit zijn onder andere de officieren van justitie, de advocaten-generaal, de parketsecretarissen, de expertisecentra, de beleidsafdelingen en het College van procureurs-generaal. Met andere woorden: de producten van het WBOM moeten de collega-OM'ers daadwerkelijk ondersteunen in de uitvoering van hun taken. Dit betekent dat het WBOM geen werkzaamheden verricht ten behoeve van personen of instanties van buiten het OM.

Bureauleiding

Directeur mr. Gert Haverkate

Stages en scripties

Helaas heeft het WBOM geen gelegenheid voor stages. Evenmin kunnen wij studenten op enigerlei wijze behulpzaam zijn bij (het kiezen van een onderwerp voor) hun scriptie. Het heeft derhalve geen zin verzoeken die hierop betrekking hebben tot ons te richten. Zie voor stages: Werk & Stage.

Contact

Bezoek- tevens postadres:

Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag

Algemeen: +31(0)88-699 2900