Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie

Binnen het OM is het Wetenschappelijk Bureau van het OM (WBOM) het centrum voor de ontwikkeling en verspreiding van juridisch-inhoudelijke kennis. Het WBOM is verantwoordelijk voor de kennisproducten op het intranet van het OM en geeft adviezen op juridisch-inhoudelijk terrein aan het College van procureurs-generaal en aan andere OM-collega's. Dit kunnen adviezen in concrete strafzaken zijn, of zaaksoverstijgende adviezen. Daarnaast is het WBOM verantwoordelijk voor de voorbereiding van de adviezen die het College aan het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft met betrekking tot vernieuwingen en aanpassingen in de wet- en regelgeving. Tot slot participeert het WBOM in de OM-interne kwaliteitstoetsing en -ontwikkeling. In dat kader levert het WBOM onder meer het secretariaat voor de OM-Reflectiekamer Kwaliteitsontwikkeling.

Onderwerp van onderzoek en advisering

De werkzaamheden van het WBOM spelen zich af op juridisch en operationeel-inhoudelijk terrein. In de praktijk betekent dit dat de onderzoeken en adviezen vooral betrekking hebben op de wet- en regelgeving die in de opsporing of ter zitting relevant is, alsmede op de daarbij behorende jurisprudentie. Vooralsnog houdt het WBOM zich niet bezig met criminologische thema's of met beleidsevaluaties.

Voor wie werkt het WBOM?

Het WBOM is onderdeel van het Openbaar Ministerie en verricht zijn taken dus vóór het Openbaar Ministerie. Dit betekent dat het WBOM geen werkzaamheden verricht ten behoeve van personen of instanties buiten het OM.

Contacten

Het WBOM verstevigt en onderhoudt de betrekkingen met relevante personen en/of instituten op diverse terreinen. Vooral in het binnenland, maar indien nodig ook in het buitenland.

Bureauleiding

Directeur: prof. mr. drs. R. (Rick) Robroek

Stages en scripties

Helaas heeft het WBOM geen gelegenheid voor stages. Evenmin kunnen wij studenten op enigerlei wijze behulpzaam zijn bij (het kiezen van een onderwerp voor) hun scriptie. Het heeft derhalve geen zin verzoeken die hierop betrekking hebben tot ons te richten. Zie voor stages: Werk & Stage.

Contact

Bezoek- tevens postadres:

Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag

Algemeen: +31(0)88-699 1100