Parket-Generaal

Het College van procureurs-generaal vormt het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het voert zijn taak op een zodanige wijze uit dat de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde optimaal is gewaarborgd. Daartoe wordt het College bijgestaan door een ambtelijke staf: het Parket-Generaal en de concerndirecteuren.

Bij het Parket-Generaal werken circa 180 medewerkers. Het Parket-Generaal bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Beleid & Strategie
  De afdeling B&S ontwikkelt strategieën, beleid en kaders binnen de taakstelling van het Openbaar Ministerie. De afdeling ondersteunt het College van procureurs-generaal op alle beleidsinhoudelijke dossiers inzake opsporing en vervolging en zorgt daarbij voor een goede vertaling van beleid naar uitvoering,
 • Bestuurlijke en Juridische zaken 
  De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken ondersteunt het College van procureurs-generaal bij gevoelige zaken en incidenten. Daarnaast behandelt de afdeling uiteenlopende bestuurlijke en/of juridische aangelegenheden,
 • Communicatie
  De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van het OM. De afdeling draagt bij aan het vergroten van het vertrouwen in de rechtsstaat en legitimering van het OM,  
 • Wetenschappelijk Bureau
  Binnen het OM is het Wetenschappelijk Bureau van het OM (WBOM) het centrum voor de ontwikkeling en verspreiding van juridisch-inhoudelijke kennis,
 • Finance & Control,
  De afdeling Finance & Control adviseert het College van procureurs-generaal over besturingsaangelegenheden en het achterliggende uitvoeringsbeleid. Belangrijke elementen hierin zijn de P&C-cyclus met de OM-onderdelen en de P&C-cyclus met het ministerie van Justitie & Veiligheid en portfoliomanagement. De afdeling F&C is opgebouwd uit de clusters Concerncontrol, Portfoliomanagement (PPM), Auditgroep OM (AGOM),  en de Fact Factory,
 • Bedrijfsvoering en Staf
  De afdeling Bedrijfsvoering en Staf draagt zorg voor een goede bedrijfsvoering van het Parket-Generaal. Deze afdeling voert bedrijfsvoeringstaken uit op het gebied van HRM, organisatie, financiën & control, facilitair management, documentatie & registratie. Voorts zijn de volgende secretariaten bij deze afdeling ondergebracht: Collegesecretariaat, directiesecretariaat, secretariaat concerndirecteuren en het algemeen secretariaat,
 • Internationale aangelegenheden
  De afdeling Internationaal coördineert en adviseert op Europese thema’s en Koninkrijksrelaties, ondersteunt en adviseert het College op internationale aangelegenheden en onderhoudt relaties op strategisch niveau met partners van het OM in binnen en buitenland. Dit alles in het belang van het primaire OMproces.

Aan het hoofd van het Parket-Generaal staat een directeur. Daarnaast faciliteren vier concerndirecteuren het College van procureurs-generaal om in controle te zijn op de concernbrede bedrijfsvoeringsonderdelen Financiën & Control, ICT, HRM en Huisvesting & Facilities.