Parket-Generaal

Het College van procureurs-generaal vormt het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het voert zijn taak op een zodanige wijze uit dat de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde optimaal is gewaarborgd. Daartoe wordt het College bijgestaan door een ambtelijke staf: het Parket-Generaal en de concerndirecteuren.

Aan het hoofd van het Parket-Generaal staat waarnemend hoofdofficier van justitie Alexander van Dam

De hoofdofficier van justitie van het Parket-Generaal geeft leiding aan de afdelingen;

  • Beleid & Strategie,
  • Bestuurlijke en Juridische zaken,
  • Communicatie,
  • Wetenschappelijk Bureau,
  • Bestuurssecretariaat,
  • Besturing & Beheersing,
  • Bedrijfsvoering en Staf

De ambtelijke staf, het Parket-Generaal, ondersteunt het College op een pro-actieve en deskundige wijze bij het besturen van de organisatie. De staf richt zich daarbij op een eenduidige beleidsvorming en beeldvorming, toezicht op de parketten en onderdelen en het scheppen van randvoorwaarden voor het optimaal kunnen laten functioneren van de organisatie.

De missie van Parket-Generaal luidt: Het Parket-Generaal zorgt ervoor dat het College en daardoor het OM als geheel uitmuntend kan presteren. Daarbij richten de medewerkers zich op: creativiteit, betrouwbaarheid en tijdigheid en zij leveren kwaliteit.

Directeuren

Vier directeuren richten zich namens het College van procureurs generaal op een gedegen uitvoering van het beleid bij het OM. De directeuren faciliteren het College om in control te zijn op het sturen op resultaten en faciliteren de interne en externe verantwoording. Een belangrijke taak daarbij is het creëren van samenhang, effectiviteit, consistentie en kwaliteit, waaraan in goede samenwerking met de besturen van de OM-onderdelen invulling moet worden gegeven.

Directeuren en portefeuilles
Financien & Control Peter Fransman
ICT Eric van der Made
HRM Leo van Veen
Huisvesting en Facilities Yvonne Vijverberg


WBOM

Het Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie is ook ondergebracht bij het Parket-Generaal. Het Wetenschappelijk Bureau is een toonaangevend wetenschappelijk kennis-, documentatie- en onderzoekcentrum voor de juridische professional binnen het OM op het terrein van juridisch-inhoudelijke kennis.

Contactgegevens:

Parket-Generaal
Postbus 20305
2500 EH Den Haag
088-6991100

Faxnummer afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken (BJZ) 088-6990164

Bureau Internationaal

Het Bureau Internationaal coördineert en adviseert op Europese thema’s en Koninkrijksrelaties, ondersteunt en adviseert het College op internationale aangelegenheden en onderhoudt relaties op strategisch niveau met partners van het OM in binnen en buitenland. Dit alles in het belang van het primaire OMproces.

Daarnaast is het bureau  er ook voor OMers die werkzaam zijn in het buitenland of dit graag zouden willen zijn.

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De electronische weg (e-mail en fax) is voor WOB-verzoeken niet opengesteld. Per e-mail of fax ingediende WOB-verzoeken worden daarom niet in behandeling genomen.

U kunt uw verzoek om openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid schriftelijk indienen via het algemene Postbus nummer gericht aan College van procureurs-generaal / Parket-Generaal, t.a.v. Bestuurlijke en Juridische Zaken o.v.v. Wob-verzoek