Voor miljoenen beslag in onderzoek naar dienstverlener fraude met mest

De opsporingsdienst van de NVWA (NVWA- IOD) doorzoekt met de FIOD en NVWA-Toezicht vandaag in totaal tien locaties in Limburg. Dit gebeurt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een agrarisch adviesbureau, dat met valsheid in geschrift mogelijk tientallen boeren heeft geholpen om te frauderen met mest.

Behalve het adviesbureau zijn ook drie functionarissen van het bureau en een extern adviseur als verdachte aangemerkt. Het agrarisch adviesbureau helpt in totaal honderden boeren met hun administratieve verplichtingen, adviseert honderden boeren over hoe hun bedrijfsvoering in te richten en treedt op namens hen richting overheden. Het gaat om varkensboeren, melkveehouders, pluimveehouders, enzovoorts.

Het vermoeden is dat het bureau meerdere boeren hielp met frauderen. Het adviesbureau zou de administratie van de boeren met ‘creatieve oplossingen’ steeds kloppend hebben gemaakt, bijvoorbeeld met de hoeveelheid mest die de boeren en hun vee mochten produceren. Hierbij zou een onjuiste voorstelling van zaken zijn gecreëerd met een onderbouwing door valse stukken.

Vermoedelijke modus operandi

Dat zouden zij bijvoorbeeld hebben gedaan door boeren op papier minder dieren te laten bezitten dan dat zij in werkelijkheid hadden (gesjoemel met ‘veesaldokaarten’). Ook is er een verdenking dat er zou zijn gesjoemeld met de mestadministratie zodat het lijkt alsof meer mest dan in werkelijkheid is afgevoerd. Ook zouden ze boeren hebben laten opgeven in de administratie dat ze meer grond hadden dan dat zij in werkelijkheid hadden, zodat op papier leek dat zij zelf meer mest konden uitrijden op het land. Ook zouden aanvragen voor vergunningen door boeren vermoedelijk vals zijn opgemaakt om de regelgeving te omzeilen. Of ze lieten een melkveehouder sjoemelen met de medicijnregistratie van de koeien waardoor het leek alsof deze meer dieren hield dan in werkelijkheid. Dit leidde er uiteindelijk toe dat hij meer fosfaatrechten kreeg toegekend en dus meer geld kon verdienen.

Beslag

Er is gezocht in een bedrijfspand in het midden van Limburg. Er is ook gezocht in vier woningen van de drie leidinggevenden van het bedrijf en een zelfstandig adviseur. Daarnaast is gezocht bij vijf veehouders die gebruik maakten van diensten van het adviesbureau. Er is administratie in beslag genomen. Daarnaast is er beslag gelegd op onroerende zaken om de incasso van eventuele toekomstige boetes zeker te stellen.

Fraude met mest ondermijnt de samenleving

In Nederland is een mestoverschot. Voor de hoeveelheid dieren en daarbij behorende hoeveelheid mest moeten kostbare dierrechten betaald worden door boeren. Daarnaast zijn aan de legale afvoer van mest kosten verbonden. Met het niet naleven van de regels valt al snel veel geld te verdienen. Om controle te houden op het mestoverschot en om het risico op verspreiding van dierziekten zo klein mogelijk te houden, hebben boeren administratieve verplichtingen. Het is ernstig wanneer er met de administratie gesjoemeld wordt, want hierdoor wordt het beleid van de overheid ondermijnd.

Fraude met mest ondermijnt ook het stelsel van afspraken die we in internationaal verband gemaakt hebben over mest. Ondernemers moeten veel kosten maken voor de legale verwerking van hun mest. Illegale mestafzet zorgt daarom voor ernstige concurrentievervalsing. Een teveel aan mest op het land is schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid en illegale mestafzet moet daarom bestreden worden. Door fraude kan verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaan, met alle risico’s van dien: de samenleving raakt gecorrumpeerd en wordt van binnen uitgehold. Dat is onwenselijk en daarom treedt de overheid hiertegen op. Advieskantoren zoals degene die in dit onderzoek centraal staan, hebben een belangrijke rol in de markt vanwege hun expertise en grote bereik.

zie ook: NVWA doet inval bij adviesbureau meststoffen verdacht van betrokkenheid bij mestfraude