Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs (2023R003)

Publicatiegegevens
Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO
Van: College van procureurs-generaal
Aan: hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer: 2023R003
Datum inwerkingtreding: 01-09-2023
Publicatie in stcrt.: PM
Vervallen: Richtlijn Opiumwet, softdrugs (2018R0013)
Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing Opiumwet (2015A003);
Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen
Wetsbepalingen: Art. 3, 11 en 11a Opiumwet

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op alle verboden handelingen met betrekking tot softdrugs (hennepproducten, qat en paddo’s en lachgas). Voor deze richtlijn is de plaatsing op lijst II van de Opiumwet bepalend, niet de fase in het productieproces waarin de drugs zijn aangetroffen en/of het veronderstelde gevaar voor de volksgezondheid. Bij enkele delicten geldt een verzwaarde recidiveregeling.

In beslaggenomen drugs worden onttrokken aan het verkeer.

Bij het komen tot een OM-afdoening en/of het formuleren van een eis ter terechtzitting, dient voor ogen te worden gehouden dat aan een overtreding van de Opiumwet in nagenoeg alle gevallen een financieel motief ten grondslag ligt. De enige algemene uitzondering daarop betreft het bezit van een geringe hoeveelheid softdrugs voor eigen gebruik (0 – 5 gram). In zaken die zich daarvoor lenen en waarin dat passend wordt geacht dient gezien het winstbejag expliciet te worden overwogen om de hieronder genoemde strafmodaliteiten taakstraf en gevangenisstraf (al dan niet gedeeltelijk) om te zetten in de strafmodaliteit geldboete. Deze overweging geldt zowel voor de OM-afdoening als voor de eis ter terechtzitting, in het bijzonder – maar niet uitsluitend – in zaken waarin in de voorfase reeds conservatoir geldboete- of ontnemingsbeslag is gelegd.

Als uitgangspunt voor de omzetting TS/GS naar GB geldt dat twee (2) uren taakstraf worden gewaardeerd op € 50 geldboete en dat een (1) dag gevangenisstraf wordt gewaardeerd op € 50 geldboete. Voorts dient, gelet op het financiële motief bij deze strafbare feiten, bij de OM-afdoening dan wel ter terechtzitting gedacht te worden aan (het vorderen van) de verbeurdverklaring van daarvoor vatbare voorwerpen die werden gebruikt bij het plegen van het feit (denk onder meer aan: dealtelefoons, voertuigen van waaruit wordt gehandeld en voertuigen waarin hennep(benodigdheden) zijn vervoerd).

Basiscasus/delict

Plegen of medeplegen van bezit van softdrugs (m.u.v. lachgas, qat en paddo’s) voor hoeveelheden tot 500 gram

Gewicht

First offender

1x recidive*

meermalen recidive*

6 – 30 gram (overtreding)

GB € 75

5j

2j

GB € 100

GB € 100

Eis GB 150

30 – 100 gram

GB € 200

5j

2j

GB € 300

Idem of TS 24 uur

Eis TS 32 uur of

GS 16 dgn ov

100 – 300 gram

GB € 400

5j

2j

GB € 600

Idem of TS 48 uur

Eis TS 60 uur of

GS 1 mnd ov

300 – 500 gram

GB € 750

5j

2j

GB € 1100

Idem of TS 80 uur

Eis TS 100 uur of

GS 7 wkn ov

> 500 gram

Zie handel

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Dealerindicatie > gebruik tabel voor handel

* Let op het taakstrafverbod van art. 22b Wetboek van strafrecht (Sr)

Basiscasus/delict

Plegen of medeplegen van handel/vervoer etc. of productie van softdrugs voor hoeveelheden t/m 100 kg. Tabel is tevens van toepassing op aanwezig hebben met dealerindicatie en wanneer zowel bezit als dealen is telastegelegd. Tabel is niet van toepassing op qat, paddo’s en lachgas.

Gewicht

first offender

1x recidive*

meermalen recidive

0 – 5 gram

Afstand + OAV

Afstand + OAV

Afstand + OAV

5 – 30 gram hennep/ hasjiesj (overtreding)

Straathandel/

dealpand

GB €250

5j

2j

GB € 375

Idem of TS 28 uur

HTS 20 dgn ov

TS 20 uur

5j

2j

TS 32 uur

Idem of HTS 16 dgn

HTS 3 wkn ov

(max. 1 mnd!)

30 – 100 gram

Straathandel/

dealpand

GB € 400

5j

2j

GB € 600

Idem of TS 48 uur

GS 1 mnd ov

TS 40 uur

5j

2j

TS 60 uur

Idem of GS 1 mnd

GS 5 wkn ov

100 – 300 gram

Straathandel /

dealpand

TS 40 – 60 uur

5j

2j

TS 60 – 90 uur

Idem of GS 1 mnd – 6 wkn

GS 6 wkn – 2 mnd ov

TS 60 – 80 uur

5j

2j

TS 90 – 120 uur

Idem of GS 6 wkn – 2 mnd

GS 2 – 3 mnd ov

300 tot 500 gram

Straathandel /

dealpand

TS 80 – 100 uur

5j

2j

TS 120 – 180 uur

Idem of GS 2 – 3 mnd

GS 3 – 4 mnd ov

TS 120 uur – GS 4 wkn

5j

2j

TS 180 uur – GS 6 wkn

Idem of GS 3 – 4 mnd

GS 4 – 5 mnd ov

500 – 2500 gram

GS 4 wkn

(Bezit: TS 100 - 140 uur)

maatwerk

maatwerk

2500 – 5000 gram

GS 7 wkn

(Bezit TS 140 – 180 uur)

5 – 10 kg

GS 4 mnd

10 – 25 kg

GS 6 mnd

25 – 75 kg

GS 8 mnd

75 – 150 kg

GS 10 mnd

150 – 250 kg

GS 12 mnd

> 250 kg

maatwerk

Bijzonderheden

De afdoening zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van (een vordering tot) ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel of verbeurdverklaring.

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband

Beroeps- of bedrijfsmatige handel tot 500 gram, zie straathandel

Verkoop aan minderjarigen

* Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr)

Basiscasus/delict

Plegen of medeplegen van het aanwezig hebben of beroeps-of bedrijfsmatig telen of verhandelen van hennep tot 10.000 planten of stekken.

Aantal planten

first offender

1x recidive*

meermalen recidive

Niet beroeps- of bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik (t/m 5 planten)

Afstand + OAV

Afstand + OAV

Afstand + OAV

1 tot 100 planten of stekken

GB €1000 of

TS 80 uur**

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

maatwerk

100 – 200 planten of stekken

TS 120 – 140 uur

5j

2j

TS 180 – 210 uur

Idem of GS 3 mnd – 15 wkn

200 - 500 planten of stekken

TS 120 uur + GS 1 mnd vw

5j

2j

GS 4 – 5 mnd

GS 4 – 5 mnd

500 – 1000 planten of stekken

TS 180 uur + GS 2 mnd vw

5j

2j

GS 4 – 6 mnd

GS 5 – 7 mnd

1000 - 4000 planten of stekken

GS 4 – 6 mnd

5j

2j

GS 6 – 9 mnd

GS 7 –10 mnd

4000 - 7000 planten of stekken

GS 6 – 9 mnd

5j

2j

GS 9 – 13 mnd

GS 10 – 14 mnd

7000 - 10.000 planten of stekken

GS 10 – 12 mnd

5j

2j

GS 15 – 18 mnd

GS 16 – 19 mnd

> 10.000 planten

maatwerk

Bijzonderheden

Bij knippers is in beginsel een taakstraf geïndiceerd en in geval van contra-indicatie of recidive (voorwaardelijke) gevangenisstraf.

Diefstal elektriciteit (apart ten laste leggen)

De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming of verbeurdverklaring.

Indien de kosten van vernietiging bekend zijn dient in beginsel een vordering van de maatregel kostenverhaal (art. 13d Opiumwet) te worden gevorderd.

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband (maatwerk)

Meerdere oogsten, periode

Gevaarzettend (maatwerk)

Strafverminderend onder andere:

Medeplichtigheid

Rol in organisatie

* Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr)

** Indien er bij strafbeschikking ook ontneming plaatsvindt kan een taakstraf aangewezen zijn.

Gevaarzettend

Aangelegde (thuis) kwekerijen leveren regelmatig gevaarlijke situaties op, denk aan (water)schade of (brand)gevaar voor de omgeving. Gevaarzettend ziet ook op situaties waarbij een kwekerij niet zonder gevaar kan worden betreden (bijv. door boobytraps e.d.).

Basiscasus/delict

Artikel 11a Opiumwet(voorbereidingshandelingen illegale hennepteelt)

first offender

recidive

grow shop, facilitator* e.d.

GS 3 maanden

GS 4 maanden ov

Bijzonderheden

Weeg bij het bepalen van de strafeis mee de mate van betrokkenheid (sleutelrol, hoe vaak en hoe lang)

* facilitator first offender, eenmalig handelingen voor een kwekerij van 200-500 planten: TS 100 uur

Basiscasus/delict

(Mede)plegen van invoer of uitvoer van softdrugs (m.u.v. qat en paddo’s) voor hoeveelheden t/m 100 kg.

Gewicht

First offender

0 – 5 gram (geringe hoeveelheid voor eigen gebruik)

Afstand + OAV

5 – 100 gram

GB € 350

100 – 500 gram

TS 70- 90 uur

500 – 2500 gram

GS 2 – 4 mnd

2500 – 5000 gram

GS 5 – 7mnd

5 – 10 kg

GS 7 – 9 mnd

10 – 25 kg

GS 9 – 12 mnd

25 – 50 kg

GS 12 – 14 mnd

50 – 100 kg

GS 14 – 16 mnd

> 100 kg

maatwerk

Bijzonderheden

De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming.

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband

Cumulatie van feiten (indicaties: frequenties, duur periode, opbrengsten en/of hoeveelheden

Mate van recidive (maatwerk)

Rol verdachte

Als ambtenaar misbruik maken van bevoegdheid/functie

Als niet-ambtenaar misbruik maken van bevoegdheid/functie

Strafverminderend onder andere:

Rol verdachte

Persoonlijke omstandigheden (afhankelijk van de persoon(lijke omstandigheden) en of een aangevraagd reclasseringsrapport daartoe aanleiding geeft kan tot 4 jaar een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk worden geëist).

Wettelijk:

Poging (minus 1/3)

Medeplichtigheid (minus 1/3)

Basiscasus/delict

(Mede)plegen van een verboden handeling met betrekking tot qat.

Gewicht(stengel en blaadjes)

First offender

1 bundel (ca. 200 gram (is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11. 7 Opiumwet)

Afstand + OAV

0,2 – 10 kilogram (kg)

GB € 300

10 – 20 kg

GB € 600

20 – 50 kg

TS 60 uur

50 – 100 kg

GS 4 wkn

100 – 200 kg

GS 7 wkn

200 – 500 kg

GS 3 mnd

500 – 1000 kg

GS 4 mnd

> 1000 kg

GS > 4 mnd (maatwerk)

Bijzonderheden

De afdoening zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van (een vordering tot) ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel of verbeurdverklaring.

Strafverzwarend onder andere:

Beroeps- of bedrijfsmatig verhandelen, vervoeren etc. (art. 11, lid 3 Opiumwet)

Ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van gebruik of dealen

Recidive

Basiscasus/delict

Plegen of medeplegen van beroeps- of bedrijfsmatig telen, bereiden enz. of verhandelen van paddo’s.

Gewicht gedroogde paddo’s

First offender

Gewicht verse paddo’s

First offender

0,5 gram gedroogde paddo’s (is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11. 7 Opiumwet)

Afstand + OAV

0 – 5 gram verse paddo’s ( is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11. 7 Opiumwet)

Afstand + OAV

0,5 – 30 gram

GB € 250

5 – 300 gram

GB € 250

30 – 1000 gram

GB € 1000

300 – 10.000 gram

GB € 1000

1 – 5 kg

TS 120 uur

10 – 50 kg

TS 120 uur

5 – 10 kg

TS 160 uur

50 – 100 kg

TS 160 uur

10 – 25 kg

GS 4 mnd

100 – 250 kg

GS 4 mnd

Vanaf 25 kg

GS vanaf 4 mnd

Vanaf 250 kg

GS vanaf 4 mnd

Bijzonderheden

Het drogen van verse paddo’s valt onder het bereiden.

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband

Cumulatie van feiten

Recidive

Basiscasus/delict

Plegen of medeplegen van bezit of vervoer van lachgas (niet bestemd voor technische doeleinden of als voedingsadditief (alleen bij ampullen))

First offender

1x recidive*

1 ampul/1 ballon

Geringe hoeveelheid voor eigen gebruik (overtreding)

Afstand + OAV

Afstand + OAV

2-10 ampullen

GB € 250

5j

2j

GB € 375

Idem of TS 28 uur

10 tot 50 ampullen

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

1 cilinder van 0,5 – 2 kg

GB € 750

5j

2j

TS 80 uur

Idem of GS 5 wkn

2 - 20 kg

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

21 - 30 kg

TS 100 uur

5j

2j

TS 150 uur

Idem of GS 10 wkn

31 - 40 kg

TS 120 uur

5j

2j

TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

Vanaf 40 kg

Vanaf 160 uur + GS 1 mnd vw

5j

2j

TS 240 uur + 2 mnd GS vw

Idem of GS 4 mnd

Bijzonderheden

De afdoening zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van (een vordering tot) ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel of onttrekking aan het verkeer.

Strafverzwarend onder andere:

Beroeps- of bedrijfsmatig verhandelen, etc. (art. 11, lid 3 Opiumwet)

Dealerindicatie of handel geconstateerd (indien bij strafbeschikking ook ontneming plaatsvindt kan een taakstraf aangewezen zijn)

Ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van gebruik of dealen

Meermalen recidive (maatwerk)

* Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr)

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

HTS = hechtenis

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

vw = voorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

OAV = onttrekking aan het verkeer

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.