Richtlijn voor strafvordering straatroof (2015R034)

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R034
Datum inwerkingtreding 1 maart 2015
Publicatie in Staatscourant 2015, 4404
Vervallen Richtlijn voor strafvordering straatroof (2014R003)
Relevante beleidsregels Richtlijn voor strafvordering overvallen (2016R001)
Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2015A003)
Wetsbepalingen

art. 312 en 317 Wetboek van Strafrecht

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op diefstal met geweld of afpersing gepleegd op de openbare weg.

Basiscasus/delict: beroving burgerslachtoffer (van geld, telefoon, scooter e.d.) door een first offender, alleen gepleegd zonder gebruik of vertoon van wapen. Hierin is verdisconteerd een basis van licht geweld

(duwen, losrukken of wegrukken, versperren van de weg) en/of mondelinge bedreiging.

tabel

Uitgangspunt

Basiscasus/delict

6 maanden gevangenisstraf

Fysiek geweld, pijn of licht letsel

9 maanden gevangenisstraf

Steekwapen of (imitatie)vuurwapen getoond/gedreigd, geen letsel

OF

Zwaar fysiek geweld

15 maanden gevangenisstraf

(het wapenbezit apart ten laste leggen!)

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen of georganiseerd verband

Omvang schade en/of buit

Gebruik steek/vuurwapen

Bepaalde (evt. bewust uitgekozen) slachtoffers (zoals toeristen, invaliden, bejaarden of kinderen)

Zwaar(der) letsel / ernstige mishandeling

Hulpeloos achterlaten slachtoffer

Recidive: check of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Ernstige recidive (met ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer)

Strafverminderend onder andere:

Poging en medeplichtigheid (- een derde)

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen