Aanpak van zorgfraude

Bij de aanpak van zorgfraude werkt het Openbaar Ministerie samen met toezichthouders, verzekeraars, brancheorganisaties en andere partners. Strafrecht is één van de schakels bij bestrijding van zorgfraude, maar wel een onmisbare. De rol van het strafrecht is straffen, normbevestiging, schadeherstel van slachtoffers, signaleren en agenderen.

In de regel treden toezichthouders zelf bestuursrechtelijk op tegen de niet-naleving van de regelgeving die aan hun toezicht is onderworpen. In een aantal gevallen is strafrechtelijk ingrijpen passend. De (dreiging) van het strafrecht is daarmee een van de middelen om fraude met zorggelden te verminderen.

Strafzaken zijn door de aard – denk bijvoorbeeld aan het medisch beroepsgeheim en getuigen die vaak een prudente behandeling nodig hebben –complexe zaken en die kosten tijd. De meerwaarde van de inzet strafrecht wordt bepaald door mate van bewust en calculerend gedrag van de overtreder, de omvang van de schade en impact van de fraude op de maatschappij. Wat ook meeweegt is of het strafrechtelijk onderzoek een maatschappelijke discussie op gang kan brengen.

Fraudebestrijding is gebaat bij heldere wet- en regelgeving. Wij delen dat wat wij zien bij het doen van strafzaken met de regelgevers. Hierdoor kunnen regels worden aangepast en fraudebestendiger worden. Het uiteindelijke doel is om in de nieuwe situatie minder fraude te laten voorkomen zodat strafrecht wordt ontzien. Door samen te werken en afstemming te zoeken kunnen we zorgfraude effectief bestrijden.