Kroongetuige

De officier van justitie kan in uitzonderlijke gevallen toezeggingen doen aan een getuige die tevens verdachte of veroordeelde is en die bereid is een verklaring af te leggen in een strafzaak tegen een (andere) verdachte. Toezeggingen aan deze zogenaamde ‘kroongetuige’ zijn alleen toegestaan wanneer het dringend nodig is voor de opsporing of het voorkomen van ernstige misdrijven door een criminele organisatie.

Strafvermindering

De officier van justitie kan in zo’n geval bijvoorbeeld de getuige toezeggen dat de strafeis met maximaal de helft wordt verminderd of dat maximaal een derde van de te eisen celstraf wordt omgezet in een taakstraf of geldboete. Als de getuige al onherroepelijk is veroordeeld kan deze een gratieverzoek indienen bij de minister van Justitie en Veiligheid. De officier van justitie zal dan adviseren om de opgelegde straf tot maximaal de helft te verminderen.

Voorwaarden

De getuige moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • De getuige verklaart zich bereid tot het afleggen van een getuigenverklaring ten overstaan van de rechter op de openbare terechtzitting.
  • De getuige die (mede)verdachte is, geeft volledige informatie en opening van zaken over zijn aandeel in de strafbare feiten waarop zijn getuigenverklaring betrekking heeft.

Toetsing

De rechtmatigheid van de toezegging wordt altijd getoetst door de rechter-commissaris. Het is uiteindelijk aan de rechtbank om te bepalen of de voorgestelde strafvermindering gepast is.

Voor meer informatie zie: Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken van het College van procureurs-generaal