Beleidskader flitspalen vernieuwd

Als ergens vaak te hard of door rood licht wordt gereden kan dat voor onveilige situaties zorgen. Handhaving kan helpen om deze locaties veiliger te maken. Wegbeheerders (zoals een provincie of gemeente) kunnen bijvoorbeeld een aanvraag voor een flitspaal indienen bij het OM. Maar wanneer is zo'n aanvraag kansrijk en waar wordt aan getoetst? Dat staat beschreven in het 'Beleidskader Flitspalen'. Onlangs werd het kader aangepast en is het 'Beleidskader Flitspalen 2021' vastgesteld. 

Het OM heeft zich samen met haar ketenpartners in 2019 gecommitteerd aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Dit plan bevat een visie op de aanpak van de verkeersveiligheid in Nederland. Daarbij ligt de nadruk op een aanpak op basis van risico’s, in plaats van een aanpak op basis van ongevallen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Deze visie is vertaald in het Beleidskader Flitspalen 2021.

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een flitspaal wordt daarom niet alleen gekeken naar de objectieve onveiligheid, zoals  snelheid, ongevallen en rood licht; maar ook naar de risico's. Zo is het risico op een ongeval groter op een kruising waar kwetsbare verkeersdeelnemers de weg oversteken, dan op een kruising waar dat niet het geval is. Er wordt een afweging gemaakt van zowel de objectieve cijfers als de risico-analyse én het advies van de lokale politie.

Een andere reden voor het updaten van het beleidskader flitspalen is de aanbesteding van flitspalen, die begin 2021 is gestart. We willen met de beschikbare flitspalen een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in het hele land. Ter voorbereiding op de aanbesteding zijn, onder verantwoordelijkheid van Parket CVOM en in afstemming met de politie, alle bestaande flitspaallocaties onder de loep gelegd. Hieruit bleek dat er ruimte is voor nieuwe flitspaallocaties. Het nieuwe beleidskader helpt om de meest onveilige, risicovolle en geschikte locaties, verdeeld over het land, te kunnen bepalen.