Beslissingen van het College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal (het College) beoordeelt jaarlijks een aantal zaken waarin sprake is geweest van een late zwangerschapsafbreking en/of levensbeëindiging van een pasgeborene. Het gaat hierbij om de oordelen van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging van pasgeborenen (LZA/LP) die naar het College worden gestuurd.

Het College beoordeelt die oordelen op de vraag of de arts een strafrechtelijk verwijt valt te maken en, als dat zo is, op welke wijze de zaak dan moet worden afgedaan. Dit kan ertoe leiden dat een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld onder leiding van een officier van justitie maar het kan ook zo zijn dat het College in verband met opportuniteitsredenen afziet van vervolging.

Voorheen werden de beslissingen van het College in het jaarbericht van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen openbaar gemaakt. Sinds 2017 maakt het College deze beslissingen zelf openbaar. Bij deze publicatie geeft het College inzicht in de omstandigheden die een rol bij de beoordeling hebben gespeeld.

Late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen zijn privacygevoelige zaken. Het gaat om complexe afwegingen waarin de ziekte van het (ongeboren) kind en diens lijden centraal staan. Omwille van de privacy van betrokkenen (de nabestaanden van het (ongeboren) kind en de arts) zijn de zaken anoniem weergegeven en is het niet altijd mogelijk alle, veelal persoonlijke, details van een zaak weer te geven. Dit maakt dat sommige zaken met een ogenschijnlijk zelfde problematiek, niet altijd leiden tot een zelfde eindbeslissing. Dit heeft te maken met de bijzondere omstandigheden van het geval; geen enkele zaak is hetzelfde en het College beoordeelt elke zaak op zijn eigen merites.

Leeswijzer

Ten behoeve van de leesbaarheid is ervoor gekozen in de onderhavige publicaties overal de 'hij-vorm' te gebruiken voor alle betrokkenen, ook als het een vrouw betrof.