Jeugdcriminaliteit

Bij de bestrijding van jeugdcriminaliteit ligt de nadruk op het voorkómen dat jong begonnen delinquentie uitmondt in een langdurige criminele loopbaan. In veel gevallen is er weinig reden tot zorg: bij de meeste jongeren die een enkele keer met politie en justitie in aanraking komen, blijft het daar ook bij.

Maar er zijn ook jongeren bij wie de seinen op oranje staan, bijvoorbeeld omdat ze geweld hebben toegepast of tot specifieke groepen behoren. Als de kans op verdergaande recidive zeer groot is, is het gerechtvaardigd om snel in te grijpen voordat het criminele gedrag zich van incident tot patroon en soms zelfs tot levensstijl ontwikkelt.

Om een toegespitste en samenhangende reactie op jeugddelinquentie te bieden, is er nu in elk arrondissement een jeugdcasusoverleg. Daarin zit het OM aan de tafel met de politie en de Raad voor de Kinderbescherming. Omdat er zicht is op de achtergrond van de delinquentie, kan de meest gerede partij maatgericht in actie komen, rekening houdend met eventuele verwaarlozing, gebrek aan behoorlijke opvoeding en schoolverzuim.

Jongeren zijn nog in ontwikkeling.

Ze zijn vaak niet goed in staat om in te schatten hoeveel impact hun misstappen op anderen hebben. Daarom is er het jeugdstrafrecht. Naast de sanctie die bij grensoverschrijdend gedrag hoort, staat een pedagogische aanpak hierbij voorop. Met de komst van het adolescentenstrafrecht op 1 april 2014 is de leeftijdsgrens voor toepassing van het jeugdstrafrecht verhoogd van 18 naar 23 jaar. Dit omdat veel jongvolwassenen op hun 18de nog niet klaar zijn met hun mentale en morele ontwikkeling. Door het jeugd- en volwassenstrafrecht flexibel te hanteren kan elke jongvolwassene een straf op maat krijgen die aansluit bij zijn ontwikkelingsfase. Een aanpak die zo effectief mogelijk is voor de ontwikkeling van de dader en zijn bijdrage aan de maatschappij en die de kans op herhaling zo klein mogelijk maakt.

Criminele jeugdgroepen

Het OM werkt met gemeenten, politie en andere ketenpartners (Veiligheidshuis) samen in de aanpak van criminele jeugdgroepen. Deze groepen zorgen voor veel overlast, plegen ernstige strafbare feiten en zijn een negatief voorbeeld voor opgroeiende jeugd in hun wijk. De aanpak van criminele jeugdgroepen is prioriteit van het OM. Door de combinatie van preventie, zorg en repressie wordt een effectieve aanpak neergezet.

De maatschappelijke impact van de jeugdgroep en de individuen wordt meegenomen in de eis van het OM. Leden van criminele jeugdgroepen die strafbare feiten plegen worden door het OM stevig aangepakt waarbij ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om crimineel verkregen vermogen af te pakken: misdaad mag niet lonen.