Hoge transacties

Het OM kan in bepaalde gevallen de verdachte een hoge transactie aanbieden. Als de verdachte op dit aanbod ingaat, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen. Belangrijk daarbij is dat de hoge transactie als afdoening recht doet aan de belangen van slachtoffers en de samenleving als geheel. Ook bij de aanpak van internationale georganiseerde criminaliteit kan de transactie een effectieve bijdrage leveren.

Een hoge transactie is een afspraak waarin is bepaald dat het OM afziet van vervolging bij een rechtbank indien de verdachte aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het kan hierbij onder andere gaan om betaling van een geldboete, vergoeding van de schade die is ontstaan door het strafbare feit, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en afstand doen van inbeslaggenomen goederen of geldbedragen. Wanneer de verdachte een transactieaanbod weigert, wordt de zaak alsnog door het OM aan de rechter voorgelegd.


Op 4 september 2020 is de nieuwe Aanwijzing hoge transacties in werking getreden. In deze Aanwijzing wordt beschreven hoe het OM omgaat met hoge transacties en wat de kaders ervoor zijn. Het begrip ‘hoge transactie’ is nader afgebakend en omvat alle transacties waarbij een boete wordt opgelegd van minimaal 200.000 euro én transacties waarmee een totaalbedrag van 1.000.000 euro of meer is gemoeid. Nieuw is de instelling van een onafhankelijke commissie die dit soort transacties toetst alvorens ze worden aangeboden aan de verdachte.