Beslissingen van het College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal (het College) beoordeelt jaarlijks een aantal euthanasiezaken. Het gaat hierbij om de oordelen van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) die naar het College worden gestuurd als een arts, naar oordeel van de RTE, niet conform de zorgvuldigheidseisen van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding heeft gehandeld.

Het College beoordeelt die oordelen op de vraag of de arts een strafrechtelijk verwijt valt te maken en, als dat zo is, op welke wijze de zaak dan moet worden afgedaan. Dit kan ertoe leiden dat een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld onder leiding van een officier van justitie maar het kan ook zo zijn dat het College in verband met opportuniteitsredenen afziet van vervolging.

Voorheen werden de beslissingen van het College in het jaarbericht van de RTE openbaar gemaakt maar inmiddels maakt het College deze beslissingen in euthanasiezaken zelf openbaar. Op deze wijze wil het College inzicht geven in de omstandigheden die bij de beoordeling een rol spelen. Dit geldt voor de beslissingen die het College sinds 2017 heeft genomen.

Euthanasiezaken zijn privacygevoelige zaken. Het gaat om complexe afwegingen waarin de ziekte van de patiënt en diens lijden centraal staan. Omwille van de privacy van betrokkenen (de nabestaanden van de patiënt en de arts) zijn de zaken anoniem weergegeven en is het niet altijd mogelijk alle, veelal persoonlijke, details van een zaak weer te geven. Dit maakt dat sommige zaken met een ogenschijnlijk zelfde problematiek, niet altijd leiden tot een zelfde eindbeslissing. Dit heeft te maken met de bijzondere omstandigheden van het geval; geen enkele zaak is hetzelfde en het College beoordeelt elke zaak op zijn eigen merites.

Leeswijzer

Ten behoeve van de leesbaarheid is ervoor gekozen in de onderhavige publicaties overal de 'hij-vorm' te gebruiken voor alle betrokkenen, ook als het een vrouw betrof.

In een aantal gevallen betrof de euthanaserend arts een arts die verbonden was aan de Levenseindekliniek in Den Haag. Omdat deze informatie ook is opgenomen in de openbaar gemaakte oordelen van de RTE, is deze informatie ook opgenomen in de publicatie van de beslissingen van het Openbaar Ministerie.

De oordelen van de RTE bevatten doorgaans veel specifieke medische termen. Waar mogelijk is getracht deze termen in lekentaal weer te geven. Dit is niet altijd mogelijk omdat specifieke termen ook voorkomen in regels van de beroepsgroep (bijvoorbeeld artsen).